งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน โครงสร้าง พร้อมขนย้าย ออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่
เพื่อทำการก่อสร้างโครงการโกดัง บริษัท รัตนพลอะไหล่ยนต์ จำกัด
สถานที่ ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี