งานรื้อถอนโรงแรม / โรงงาน / โกดัง โครงการรื้อถอน Rayong Glass อาคารโรงไม้